Nhẫn Nhục là hạnh lành, đưa đến quả vị thân tướng trang nghiêm
Huyển cảnh đang dần hiện... Xin Vui lòng chờ